Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası

İÇİNDEKİLER

 1. 1. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politika’sı (“Politika”), 01.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da yapılabilecek her türlü değişiklik usulleri, işbu Politika’nın Değişiklikler başlıklı 18. maddesinde düzenlenmiştir.

 1. 2. Giriş

Tablohane İnternet Hizmetleri, kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasında, kendisine tatbik edilen kanuna uygun davranmayı taahhüt eder. Tablohane İnternet Hizmetleri, uygulanan gizlilik politikası/ bildirimi veya rıza formuna uygun olarak meşru ticari amaçları gerçekleştirmek üzere ilgili ve makulen gerekli olan kişisel verilerin toplanmasını ve kullanılmasını sınırlandırmaya teşvik eder.

Bu Politika’da, ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin saklanması ve imhası kapsamında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

  • • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

  • • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

  • • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

  • • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

  • • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

  • • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

  • • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

  • • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

  • • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kurul düzenlemelerine uygun davranma,

  • • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 1. 3. Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacı ve kapsamı

 1. 1. Amaç

Bu Politika, Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işlenen kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile kişisel verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerine dayanak yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Politika’da, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalar yer almaktadır. Bu kapsamda Politika; çalışanlar, yetkililer, müşteriler, sağlayıcılar ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığın sağlanması; işlenmiş olan kişisel verilerin, saklanması için geçerli sebeplerin varlığının kontrol edilmesi ve saklanması için geçerli sebep ortadan kalkmış olan kişisel verilerin imha edilmesine dair bilgiler içermektedir.

 1. 2. Kapsam

Bu Politika, Tablohane İnternet Hizmetleri çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de (Örneğin, yalnızca çalışanlar gibi) olabilecektir.

2. İlkeler

Tablohane İnternet Hizmetleri kişisel verilerin saklanması ve imhası sürecinde aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket eder:

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu

Politika’nın 9. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politika’ya uygun hareket eder.

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından kayıt altına alınır.

 2. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından seçilir. İlgili Kişi’nin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesi açıklanır. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Tablohane İnternet Hizmetleri’ne başvurulması halinde;

  • İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bilgi verilir,

  • Talebe konu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

5. TERİMLER/TANIMLAR

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hâle Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere yönelik olarak yaptığı bilgilendirmeyi ifade eder. Bu kapsamda veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi aşağıdaki hususlarda ilgili kişiyi bilgilendirir:

 • • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 • • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı,

 • • Kanun’un 11. maddesinde belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda ilgili kişiye bilgi vermek,

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Çalışan

Tablohane İnternet Hizmetleri personeli.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan

Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet Sağlayıcı

Tablohane İnternet Hizmetleri ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kayıt Sistemi

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan her türlü sistem.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

        Kişisel

Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicili

Kanun’a göre veri sorumlusu olanların kaydolmak zorunda oldukları Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulması öngörülen zorunlu bir kayıt sistemidir.

Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 1. Politika ile Düzenlenen Kayıt Ortamları

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanır:

a. Elektronik ortamlar

a. NVR Kamera Kayıt Sistemi

b. DVR Kamera Kayıt Sistemi

c. IP Kamera Kayıt Sistemis

d. IP Telefon Kayıt Santrali

e. Finger Print Software

f. Personel Devam Kontrol Sistemi

g. Local Storage Server

h. Hetzner Online GmbH

i. Bulut Hizmet Sağlayıcılar

b. Fiziki Ortamlar

  1. a. Kağıt,

  2. b. Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri),

  3. c. Yazılı, basılı, görsel.

 1. 6. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Kişisel Veri Türü

Açıklaması

Kimlik Bilgisi

Bu Politika ile yönetilen tüm kişi gruplarında yer alan veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, anne adı-baba adı uyruk bilgisi, , doğum yeri/tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler

İletişim Bilgisi

Bu Politika ile yönetilen tüm kişi gruplarında yer alan veri sahiplerinin; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Finansal Bilgi

Bu Politika ile yönetilen tüm kişi gruplarında yer alan veri sahiplerinin; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile kredi kartı bilgisi banka hesap numarası, IBAN numarası gibi veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Müşteri Bilgisi

Bu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari ve hizmet faaliyetleri ve bu çerçevede iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.

Kamera Kayıt/Fiziksel Mekân Giriş Bilgileri

Bu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tablohane İnternet Hizmetleri şirket merkezi, fabrikaları ve mağazalarında alınmakta olan fiziksel mekâna giriş ve mekânda kalış sırasındaki görüntü verileri.

Çalışan Özlük Bilgileri

Bu Politika ile yönetilen çalışan kişi gruplarında yer alan veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; pozisyonları, maaşları gibi özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik her türlü kişisel veri

Çalışan Adayı Bilgileri

Bu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tablohane İnternet Hizmetleri bünyesinde bordrolu çalışan olmak adına başvuruda bulunmuş veya insan kaynakları departmanı tarafından çalışan adayı olarak değerlendirilen her türlü ilgili kişiye dair kişisel veri.

Bilgi İşlem Alt Yapısı Bilgileri

Bu Politika ile yönetilen çalışan ve müşteri kişi gruplarında yer alan veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tablohane İnternet Hizmetleri kapsamında yürütülmekte olan her türlü; ticari, pazarlama, iş ilişkisine dair bilgi işlem altyapılarında kaydolan kişisel veriler.

Talep Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Bu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çeşitli kanallar aracılığı ile (e-posta, telefon, sosyal medya) Tablohane İnternet Hizmetleri’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 1. 7. Politika ile Yönetilen Kişi Grupları

  1. 7.1. Beyaz Yaka Çalışanlar

Tablohane İnternet Hizmetleri bünyesinde iş ilişkisi ile çalışan gerçek kişilerin verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işbu Politika’da belirtilen şartlar dahilinde işlenebilir.

  1. 7.2. Mavi Yaka Çalışanlar

Tablohane İnternet Hizmetleri bünyesinde iş ilişkisi ile çalışan gerçek kişilerin verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işbu Politika’da belirtilen şartlar dahilinde işlenebilir.

  1. 7.3. Çalışan Adayları/İşe Başvuranlar

Tablohane İnternet Hizmetleri’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Tablohane İnternet Hizmetleri’nin incelemesine açmış olan gerçek kişilerin verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işbu Politika’da belirtilen şartlar dahilinde işlenebilir.

  1. 7.4. Tablohane İnternet Hizmetleri Şirket Yetkilileri/Temsilcileri

Tablohane İnternet Hizmetleri’nin şirket yetkilisi ve temsilcilerinin kişisel verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işbu Politika’da belirtilen şartlar dâhilinde işlenebilir.

  1. 7.5. Tablohane İnternet Hizmetleri Hissedarları

Tablohane İnternet Hizmetleri hissedarlarının kişisel verileri Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından işbu Politika’da belirtilen şartlar dâhilinde işlenebilir.

  1. 7.6. İş Ortakları/Sağlayıcılar

Tablohane İnternet Hizmetleri’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlar, (tedarikçi, iş ortağı, bayiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) bunların çalışanları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişilerin verileri işbu Politika’da belirtilen şartlar dahilinde işlenebilir.

  1. 7.7. Potansiyel Müşteriler

Tablohane İnternet Hizmetleri’nin ticari anlamda veya tüketici sıfatıyla potansiyel müşterisi olan her türlü gerçek kişinin kişisel verileri, işbu Politika’da belirtilen şartlar dâhilinde işlenebilir.

  1. 7.8. Ziyaretçiler

Tablohane İnternet Hizmetleri’nin şirket merkezine ziyaretçi sıfatıyla gelen gerçek kişilerin kişisel verileri işbu Politika’da belirtilen şartlar dâhilinde işlenebilir.

 1. 8. Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ya da Diğer Sebeplere İlişkin Açıklama

Tablohane İnternet Hizmetleri, hizmet ve ürünü sunmak, müşteri hizmetleri sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, müşteri ilişkilerini geliştirmek, e-posta, telefon veya posta yoluyla özel teklifler veya promosyonlar sunmak ve ürün ve hizmetlerimizin pazarlamasını yapmak, geçerli yasal süreçlere uymak ve yasal hakları takip etmek; işe alım süreçlerini yönetmek; personel ile Tablohane İnternet Hizmetleri arasındaki iş akdi kapsamında Tablohane İnternet Hizmetleri’in yükümlülüklerini yerine getirmek gibi sebeplerle kişisel verileri işler ve saklar.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından re ’sen veya talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

  1. a. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

  2. b. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

  3. c. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

  4. d. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

  5. e. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

  6. f. Veri Sorumlusu’nun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

  7. g. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 1. 9. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi için Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde ve teknolojik imkânlar dâhilinde Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır.

Bu kapsamda Tablohane İnternet Hizmetleri, aşağıdaki idari tedbirleri alır:

  1. a. Saklanan kişisel verilere erişimi gerekli çalışan ile sınırlandırır.

  2. b. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli çalışan istihdam eder ve çalışanına kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir. Çalışanlar, kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmamasına ilişkin eğitilirler ve kendilerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılır.

  3. c. Çalışanların kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenir ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanır.

  4. d. Çalışanlarıyla kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gizlilik taahhütnameleri imzalar.

  5. e. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

  6. f. Kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğini de içeren sözleşmeler imzalar.

  7. g. Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

  8. h. Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlar.

  9. i. Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) hazırlar.

  10. j. Periyodik ve/veya rasgele veri güvenliği kapsamında denetimler yaptırır.

Bu kapsamda Tablohane İnternet Hizmetleri aşağıdaki teknik tedbirleri alır;

  1. a. Teknolojideki gelişmelere uygun olarak teknik önlemleri alır, alınan önlemler periyodik olarak yenilenir, güncellenir.

  2. b. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

  3. c. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

  4. d. Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

  5. e. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

  6. f. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını, gerektiğinde sınırlandırılmasını ve yetkilerin gözden geçirilmesini sağlar.

  7. g. Kişisel verilerin saklandığı ortamlardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramaları yaptırarak açıkların kapatılmasını sağlar.

  8. h. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.

 1. 10. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından re’sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

  1. 10.1.Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinirler. 10.1.1. maddede, bu silme tekniklerinden bahsedilmiştir.

   1. 10.1.1. Kişisel Verilerin Silinme Teknikleri

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi;

merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir. Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme:

Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması:

Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

  1. 10.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Tablohane İnternet Hizmetleri, imkanlar el verdiği ölçüde kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. 10.2.1. maddede, bu yok etme tekniklerinden bahsedilmiştir.

   1. 10.2.1. Kişisel Verilerin Yok Edilme Teknikleri

De-manyetize Etme:

Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

Fiziksel Yok Etme:

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma:

Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir 11 Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Tablohane İnternet Hizmetleri; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

  1.  

  2. 10.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için Tablohane İnternet Hizmetleri, kişisel verileri, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirir. 10.3.1. maddede, bu anonim hale getirme tekniklerinden bahsedilmiştir.

10.3.1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Teknikleri

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

Değişken Çıkartma:

Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilmektedir.

Kayıtları Çıkartma:

Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkaralar saklanan veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, bir şirkette tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hale getirilebilecektir.

Bölgesel Gizleme:

Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, şirketin futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri kümesinde ‘Yaş:65’ yerine ‘Bilinmiyor’ yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

Alt ve Üst Sınır Kodlama:

Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir.

Genelleştirme:

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Global Kodlama:

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

Gürültü Ekleme:

Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/−) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Mikro Birleştirme:

Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır. Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

Veri Değiş Tokuşu:

Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

 1. 11. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Tablohane İnternet Hizmetleri, Özel Nitelikli Kişisel Verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. 12. Üçüncü Taraflara Veri Aktarımı/Aktarılan Taraf Kategorileri

  1. 12.1. Veri Aktarımı

Tablohane İnternet Hizmetleri, kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde, aktarılabilecektir. Tablohane İnternet Hizmetleri, benimsediği kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

   • • Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması

   • • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

   • • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

   • • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

   • • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

   • • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

   • • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

   • • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tablohane İnternet Hizmetleri gerekli gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; İlgili Kişi’nin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

   • • Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması

   • • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

    • - Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

    • - Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

  • 12.2. Aktarılan Taraf Kategorileri

Tablohane İnternet Hizmetleri; Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca, ilgili kişilerin kişisel verilerini, aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler

Tanım

Amaç

Tedarikçi

Tablohane İnternet Hizmetleri’in faaliyetlerini yürütürken, bir Sözleşme kapsamında Tablohane İnternet Hizmetleri’e hizmet sunan üçüncü kişileri ifade eder.

Tablohane İnternet Hizmetleri’in ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli hizmetleri sağlayabilmek amacıyla aktarılmaktadır.

Hissedarlar

Tablohane İnternet Hizmetleri Grubu’nun içinde bulunan şirketlerinin hissedarlarını ifade eder.

Tablohane İnternet Hizmetleri’in, şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal i let i ş im süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 

Şirket Yetkilisi

Tablohane İnternet Hizmetleri Grubu’nun

Abat İnternet ticari

 

içinde bulunan şirketlerin

faaliyetlerine ili ş kin

 

yönetim kurulu üyelerini ve

stratejilerin tasarlanması,

 

diğer yetkilileri ifade eder.

e n ü s t d ü z e y d e

yönetiminin sağlanması

 

 

ve denetim amaçlarıyla

 

 

s ı n ı r l ı o l a r a k

 

 

aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve

İlgili mevzuat hükümlerine

Yetkili Kamu Kurum ve

Kuruluşları

göre Tablohane İnternet Hizmetleri’ten

Kurulu ş u’nun hukuki

 

kişisel veri almaya yetkili

kamu kurum ve kuruluşları

yetkisi dâhilinde talep

ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

aktarılmaktadır.

Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Tablohane İnternet Hizmetleri’ten kişisel veri almaya yetkili özel hukuk kişileri

Yetkili Özel Hukuk Kişisinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 1. 13. Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları

14. Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın Ek-1’nde yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

 1. 14. Saklama ve imha sürelerini gösteren tablo

Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir.

Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;

  1. a. Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Tablohane İnternet Hizmetleri nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.

  2. b. Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Tablohane İnternet Hizmetleri’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

  3. c. Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘‘Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’’ndan ulaşabilirsiniz. Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.

Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘‘Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. 15. Periyodik imha süreleri

Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi olarak periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Tablohane İnternet Hizmetleri, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Tablohane İnternet Hizmetleri tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘‘Periyodik İmha Süreleri Tablosu’’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. 16. İlgili kişilerin hakları

İşbu metinde belirtilen bilgilerin edinilmesine ilave olarak aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

  1. a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. b. Kişisel verilerinize erişim ve bilgi talep etme,

  3. c. Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde bunların düzeltilmesini sağlama,

  4. d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. e. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  6. f. Verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi talebinizin kişisel verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

  7. g. İşlenen kişisel verilerin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda sizi etkileyen aleyhte kararlara itiraz etme,

  8. h. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde tazminat talep etme.

Haklarınızı kullanmak posta ile Esentepe mah. Muallim Sedat Bey sok. No:8, 34870, Kartal/İstanbul adresinden Tablohane İnternet Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. 17. Değişiklikler

Bu Politika 01.09.2019 anından itibaren yürürlüğe girer. Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda EK-1’de sıralanan Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanlar yetkili kılınmıştır. İşbu Politika her 3 ayda bir gözden geçirilir.

 1. 18. Veri Sorumlusuna Başvuru

Normal posta ile Çınar, Akel Sk. 8/10 Maltepe/İstanbul adresinden Tablohane İnternet Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Buna ek olarak Tablohane İnternet Hizmetleri’e başvuruda bulunmak için: Veri Sorumlusuna Başvuru Kılavuzu (İlgili Kılavuz daha önce tarafımızca gönderilmiştir.)

Ekler:

Ek-1: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Unvanlarına, Birimlerine ve Görev Tanımlarına ilişkin Tablo

Ek-2: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Ek-3: Politikada Yapılan Değişiklik ve Güncellemeler

Ek-1: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Unvanlarına, Birimlerine ve Görev Tanımlarına ilişkin Tablo

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Bilgi İşlem Teknoloji Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Departmanı

Kişisel Verileri Saklama ve

İ m h a P o l i t i k a s ı n ı n Uygulanmasından Sorumlu

Personel Müdürlüğü Birim Sorumlusu

Personel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

Kişisel Verileri Saklama ve

İ m h a P o l i t i k a s ı n ı n Uygulanmasından Sorumlu

Hukuk Müşavirliği

Tablohane İnternet Hizmetleri’e Verilmekte Olan Hukuk Danışmanlığı

Kişisel Verileri Saklama ve

İ m h a P o l i t i k a s ı n ı n Yönetilmesinden Sorumlu

Ek-2: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

İlgili Süreç

Veri Saklama Süresi

Veri İmha Süresi

Aracı Kurum üzerinden İş

Başvurusunda Bulunulması

Aracı Kurum üzerinden veriye erişim mevcuttur. Sisteme kayıt bu aşamada söz konusu değildir.

180 Gün-

Tablohane İnternet Hizmetleri A.Ş'ye fiziken İş Başvurusunda Bulunulması

1 Sene

180 Gün

İlgili yöneticilere elden teslim edilmesi

1 Sene

180 Gün

İşe kabul edilen adayların iletişim bilgilerinin fiziken ve bilgisayar ortamında saklanması

5 Sene

180 Gün

Evrak Toplanarak Özlük Dosyasının Oluşturulması

İş Akdinin Sona Ermesini Müteakip 10 Sene

180 Gün

 

İş-Kur ile çalışan bilgilerinin paylaşılması

İş Akdinin Sona Ermesini Müteakip 10 Sene

180 Gün

SGK Girişi Bildirim İşlemi

İş Akdinin Sona Ermesini Müteakip 10 Sene

180 Gün

Maaş Bordrolarının Oluşturulması

İş Akdinin Sona Ermesini Müteakip 10 Sene

180 Gün

Bireysel Emeklilik Üyeliği

İş Akdinin Sona Ermesini Müteakip 10 Sene

180 Gün

Çalışanlara sağlanan özel telefon listesi

Söz konusu değil.

180 Gün

Çalışanlara sağlanan özel telefon listesi ve fatura dökümü

Herhangi bir süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Çalışanların işe giriş çıkış saat dökümü

Herhangi bir süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Yetkisi bulunan Çalışanların yemekhane ve birim departmanlara giriş-çıkışı

Herhangi bir süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesi.

Süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Outsource hizmet alınan firmalar ile akdedilen sözleşmelere istinaden ödemelerin gerçekleştirilmesi.

Süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Tablohane İnternet Hizmetleri ile cari ilişkisi olan şirketler için sistem üzerinden hesap açılması.

10 Sene

180 Gün

Finans ve Muhasebe

İşlerinin Yürütülmesi

Süre politikası mevcut değil.

180 Gün

www.tablohane.com adresi üzerinden temin edilen mesaj ve iletişim bilgileri

Süre politikası mevcut değil.

180 Gün

Ek-3: Politikada Yapılan Değişiklik ve Güncellemeler

Değiştirilme Tarihi

Değişiklik Kapsamı

01.09.2022

Politikanın oluşturulduğu tarih.

 

 

 

Başlık