Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. Tablohane mobil uygulamasından ve www.tablohane.com web sayfası üzerinden sipariş alarak elektronik ticari faaliyetlerde bulunan ve şirket merkezi Talatpaşa mah. Alakoç sok. No:26/A, Kağıthane/İSTANBUL olan Tablohane İnternet Hizmetleri Şirketi (Sözleşmenin devamında Tablohane olarak anılacaktır).

1.2. Tablohane’ye ait belirtilen elektronik ortamlarda üyelik kaydı oluşturmak isteyen kullanıcı (Üye olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Tablohane’ye ait web sayfasından üyelerin hangi koşullar altında ne şekilde yararlanacağını düzenler.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.tablohane.com web sayfası üzerinden üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle Tablohane’nin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.tablohane.com web sayfası üzerinden oluşturduğu hesaba ilişkin bilgileri başkalarıyla paylaşmayacaktır. Aksi durumda, üyenin ya da üçüncü kişilerin aleyhine doğabilecek tüm zararlardan dolayı üye sorumlu olacaktır. Tablohane buna bağlı olarak herhangi bir tazminat vb. taleple karşılaşacak olursa üyeye rücu edeceğini beyan eder.

3.3. www.tablohane.com web sayfası üzerinden herhangi bir suç işleyen ya da maddi/manevi zararlara neden olan ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız eden ya da taciz eden fiillerde bulunan kullanıcı, hukuka ve/veya borca aykırı eylemlerinden ve sözleşmeyi ihlal etmekten bizzat sorumlu olacaktır. Üye bu sorumluluğu cezai ve hukuki olarak şahsen taşıyacak olup bu sorumluluğu doğuran eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sonuçlardan Tablohane’yi her hal ve şartta muaf tutacaktır. Tablohane bu bağlamda herhangi bir tazminat vb. taleple karşılaşacak olursa, üyeye rücu hakkını ve üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı oluşan zarar nedeniyle üyeden tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

3.4. Bu üyelik sözleşmesi kapsamındaki maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ya da www.tablohane.com web sayfası üzerinden başkalarının fikri ve sınai haklarını ihlal eden ya da virüs, trojan vb. yollarla başkalarının bu hizmetleri kullanmasını zorlaştıran ya da diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşan ya da bu gibi doğabilecek diğer uyuşmazlıklar bakımından; kullanıcı, eylemlerinden ve sözleşmeyi ihlal etmekten bizzat sorumlu olacaktır. Üye, belirlediği kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmamayı taahhüt eder. Bu tür yetkisiz paylaşım nedeniyle oluşan zararlardan üye sorumludur. Bununla birlikte, bir başkasının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılamayacağı gibi, kullanıcıların özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşılamaz veya bunlar kullanılamaz. Üye bu hukuka ve/veya borca aykırılıklar nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Tablohane’yi bu hukuka ve/veya borca aykırılıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sonuçlardan muaf tutacaktır. Ayrıca; bu hukuka ve/veya borca aykırılıklar nedeniyle, Tablohane, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

3.5. Tablohane gerekli gördüğü durumda, tek taraflı olarak üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak saklanan dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyenin mevzuattan kaynaklanan bilgi edinme hakkı saklı kalmak üzere, Üye bu tasarrufa karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. www.tablohane.com web sayfasının yazılım ve tasarımı Tablohane mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. www.tablohane.com web sayfasında yer alan diğer gerçek ya da tüzel kişilere ait şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye mevzuattan ve bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Tablohane tarafından üretilen tüm tasarımlar Tablohane’nin fikri ve sınai haklarındandır. Üye, önceden Tablohane’ten izin almaksızın ticari amaçlı kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Tablohane; www.tablohane.com web sayfasının virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında kendi güvenliğini sağlamak amacıyla üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı aralıksız sağlaması gerekmektedir. Üye www.tablohane.com web sayfasına girdiğinde, kendi cihaz, yazılım ve işletim sistemleri nedeniyle oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Tablohane, www.tablohane.com web sayfasının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca üyelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak tutulmuş kayıtlı kişisel verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.10. Tablohane bu sözleşmede yer alan maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar. Üye bu değişikliklerden haberdar olmak için sonraki ziyaretlerinde Üyelik Sözleşmesi’ni tekrar incelemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Tablohane, üyelik sözleşmesinin koşullarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, ilgili değişikliği içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.tablohane.com üzerinden yayını tarihinde tüm üyeleri bağlayacaktır.

3.12. Taraflar, Tablohane’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 kapsamında delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme üyenin üyeliğini sona erdirmesi veya Tablohane tarafından üyeliğinin sona erdirilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Tablohane üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu kapsamda üyelik ilişkisi de sonlanacak olup, üye, üyelik sıfatını ve www.tablohane.com üzerinde bu üyelik sıfatına bağlı tüm hak ve yetkileri yitirecektir.

5. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İstanbul Avrupa İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu sözleşmenin üyenin üye olması anında akdedildiğini ve karşılıklı olarak yürürlüğe girdiğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başlık